Huisregels

Algemeen

De webruimte die door DeDS.nl beschikbaar wordt gesteld is slechts bedoeld voor persoonsgebonden webpagina's. Er is maar één account per aansluiting toegestaan.

DeDS-gebruikers en leden van de vereniging krijgen onregelmatig een e-mail waarin bericht wordt over Open Domein en het DeDS-project. Deze nieuwsbrief is genoemd het Open Domein Nieuws.

 


Niet toegestaan:

Al deze handelingen kunnen leiden tot maatregelen tegen u als gebruiker, variërend van een waarschuwing t/m onmiddelijke verwijdering van de gehele directory zonder waarschuwing. Ook kunt u door de vereniging Open Domein of derden voor de rechter gedaagd worden.

 


Overmacht

Het zou kunnen gebeuren dat, hoewel u niets verkeerd heeft gedaan, of indien de vastgestelde procedure van Open Domein in uw geval geen sancties voorschrijft, de vereniging Open Domein door derden gedwongen wordt een keuze te maken tussen ofwel het alsnog opleggen van sancties ofwel het in het gevaar brengen van de services aan andere gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een upstream provider dreigt de volledige verbinding van Open Domein af te sluiten indien de vereniging uw materiaal niet van haar servers verwijdert. Open Domein zal alles doen wat in haar macht ligt om niet te bezwijken voor dergelijke dreigementen - sterker, om überhaupt te voorkomen dat zij aan zulke dreigementen wordt blootgesteld - maar het is mogelijk dat Open Domein op zeker moment een compromis moet maken tussen uw rechten en de belangen van andere gebruikers. Indien het zover moet komen, behoudt Open Domein zich het recht voor om iedere gebruiker enige service te weigeren, zelfs indien het zaken of redenen betreft die niet zijn opgenomen in deze policy of die tegen deze policy zijn.


Commerciële activiteiten, banners en andere reclame

Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan op of via de systemen van Open Domein.

Ook het op de site zetten van commerciële banners en ander soort reklame valt hier onder. Een van de vele comments die we krijgen is het aanprijzen van het ontbreken van reklame op onze servers. Dan is het is het niet meer dan juist als onze gebruikers dat ook niet doen.

Indien u twijfelt, aarzel dan niet om uw vraag voor te leggen aan de helpdesk@deds.nl.

Er zijn mogelijkheden tot sponsoring waarbij de systemen van Open Domein in beperkte mate ingezet kunnen worden voor commerciële activiteiten, mits deze bijdragen aan onze doelstellingen.

Voor informatie over de mogelijke sponsorpakketten kunt u contact opnemen met het bestuur@opendomein.nl.


Externe opslag van bestanden

De DeDS.nl servers mogen niet worden gebruikt als opslag voor het direct downloaden van bestanden die niet direct via DeDS-sites bereikbaar zijn of voor enig ander bestand dat niet direct toegankelijk is voor het grote publiek via de eigen website van de DeDS-gebruiker. Opslag voor toepassing elders wordt dus niet toegestaan.

Dientengevolge is het niet geoorloofd bestanden op DeDS.nl of andere systemen van vereniging Open Domein op te slaan welke niet gelinkt worden vanuit een openbaar toegankelijke pagina op de eigen homedirectory van de DeDS-gebruiker. Ook is het niet toegestaan om bestanden op te slaan die zijn gecodeerd met Camouflage of ander gelijksoortige programma's, of die een bestandsextensie hebben die niet overeenkomt met het eigenlijke bestandstype.


Overschrijding datalimiet

Op dit moment is er geen limiet gesteld aan de hoeveelheid verkeer die iedere gebruiker mag genereren. Echter, de hoeveelheid verkeer dat de vereniging Open Domein zich kan veroorloven en dat haar servers aankunnen is beperkt. Om die reden kan Open Domein iedere gebruiker verzoeken zijn verkeershoeveelheid te verminderen. Alle gebruikers moeten voldoen aan zulke verzoeken.Daarnaast kan Open Domein ten alle tijde via technische handelingen verkeerlimieten opleggen aan haar gebruikers.


Illegale handelingen

Illegale handelingen zijn alle handelingen die in strijd zijn met het Nederlands recht. Auteursrecht- en handelsmerkinbreuk, laster, verspreiding van racistisch materiaal en kinderpornografie zijn duidelijk illegale handelingen.

Alle Open Domein systemen staan op Nederlands grondgebied. Alle informatie die door deze systemen verspreid wordt, valt onder de Nederlandse wet.

Sommige landen claimen jurisdictie buiten hun nationale grenzen. Frankrijk bijvoorbeeld claimt het recht om informatie op buitenlandse servers te reguleren, Italië neemt aan dat zij jurisdictie heeft over sites gericht op een Italiaans publiek en de Verenigde Staten reserveren zich het recht om een rechtszaak aan te spannen waar zij vergrijpen tegen de Amerikaanse belangen denken te zien, dit naar Amerikaans recht en onafhankelijk waar het vergrijp plaatsvindt.

De vereniging Open Domein erkent geen van deze claims en zal alleen gehoorzamen aan de Nederlandse autoriteiten. U dient zich wel te realiseren dat u als individu vervolgd kunt worden in een ander land. Bovendien bent u, als u fysiek in een ander land verblijft en informatie aanbiedt via de Open Domein systemen, waarschijnlijk gehouden aan de wetten van dat land.

In principe onderneemt vereniging Open Domein niets tegen illegale handelingen. De reden hiervoor is, dat Open Domein niet bevoegd is om te oordelen of een specifieke handeling al dan niet illegaal is. Er zijn bevoegde autoriteiten die zich hierin hebben gespecialiseerd, en zij zijn degenen die over illegale handelingen kunnen en moeten oordelen. Daarbij heeft iedere gebruiker die beschuldigd wordt van illegale handelingen wettelijk het recht zichzelf te verdedigen bij de rechter, en zou hij niet onderworpen moeten worden aan eigenmachtige oordelen van zijn ISP dan wel van andere niet-bevoegde burgers of organisaties.

Hieruit volgt dat het beleid van vereniging Open Domein is om in principe volledig mee te werken met de overheid, terwijl wettelijke oordelen ook volledig aan hen worden overgelaten. Daar bovenop komt dat het in sommige zaken illegaal voor de vereniging Open Domein kan zijn om actie te ondernemen en vermeend illegaal materiaal te verwijderen, aangezien dat kan leiden tot bemoeienis met bewijs.

In de praktijk betekent dit dat alle klachten omtrent vermeende illegale handelingen op de systemen van vereniging Open Domein doorverwezen worden naar de juiste autoriteit, zoals de rechter of het Openbaar Ministerie. Deze autoriteiten kunnen het bevel geven om materiaal van de Open Domein systemen in beslag te nemen of te verwijderen. De vereniging Open Domein zal hieraan gehoorzamen en meewerken aan de uitvoering van alle wettelijke uitspraken, bevelen en regelgevingen.

Handelingen die de veiligheid van Open Domein systemen schaden

Hackpogingen en DDoS aanvallen zijn duidelijk handelingen die die de veiligheid van Open Domein systemen schaden.

Indien een gebruiker toegeeft dat een bepaalde handeling illegaal is, hoeft Open Domein zelf geen wettelijke beoordeling te maken en kan zij derhalve direct correctief handelen.


Handelingen die tegen de netiquette ingaan

Handelingen tegen de netiquette zijn handelingen die (a) niet illegaal zijn en (b) tegen een rfc of anderszins geaccepteerde gedragsregel op het internet ingaan. Spammen, flooden, overmatig crossposten naar nieuwsgroepen zijn duidelijk handelingen tegen de netiquette.

In tegenstelling tot illegale handelingen kunnen vergrijpen tegen netiquette niet opgelost worden door de huidige wet- en regelgeving, aangezien deze vergrijpen geen illegaal, doch a-sociaal gedrag betreffen. Op dit gebied functioneert het Internet zelfregulerend, en de verantwoordelijkheid (en autoriteit) hieromtrent ligt bij de ISP van iedere gebruiker. Om die reden zal de vereniging Open Domein klachten over vergrijpen tegen netiquette zelf beoordelen en volgens die beoordeling handelen.

Alle klachten over gebruikers van Open Domein die in deze categorie vallen, zullen doorgestuurd worden naar de gebruiker, met dien verstande dat gegevens van klager en de klacht zelf (zowel integraal als inhoudelijk) alleen worden doorgestuurd naar de gebruiker met uitdrukkelijke toestemming van de klager. Voor zover mogelijk zal Open Domein geen maatregelen tegen de gebruiker ondernemen zonder hem de mogelijkheid te bieden zichzelf te verdedigen danwel te verklaren.

Het bestuur van de vereniging Open Domein heeft het emailadres abuse@deds.nl ingesteld waarop klachten gemeld kunnen worden. Deze abuse-desk heeft het mandaat van het bestuur gekregen om te oordelen over klachten omtrent netiquette. Klachten zullen zoveel mogelijk beoordeeld worden volgens de relevante RFC's en algemeen geaccepteerde standaarden op het Internet. Deze abuse-desk zal bij beslissingen over gepaste maatregelen tegen een gebruiker die schuldig is bevonden aan een vergrijp tegen netiquette, het volgende in acht nemen:

  • de bereidheid van de gebruiker om zich aan netiquette te houden en zijn geschiedenis van goed of slecht gedrag.
  • de mate en de aard van de schade die zijn vergrijp heeft veroorzaakt bij de vereniging Open Domein en anderen.

De abuse-desk kan een gebruiker de volgende sancties opleggen:

  • een waarschuwing
  • tijdelijke opschorting van het gebruik van een of meerdere services
  • permanente opschorting van het gebruik van een of meerdere services
  • definitieve afsluiting van de systemen van Open Domein

In principe zal alleen het hoogstnoodzakelijke aan deze gebruiker worden opgelegd. Ook kan het bestuur een lid van de vereniging waarschuwen of royeren.

Beroep:

Een gebruiker tegen wie sancties zijn opgelegd kan bij het bestuur in beroep gaan. Gedurende de periode dat het bestuur hierover een besluit vormt blijven de sancties die zijn opgelegd door de abuse-desk van kracht.


Handelingen die de veiligheid van Open Domein systemen schaden

Hackpogingen en DDoS aanvallen zijn duidelijk handelingen die die de veiligheid van Open Domein systemen schaden.

De meeste opzettelijke pogingen om toegang te verkrijgen tot data of data te wijzigingen, of het faciliteren van deze pogingen, zonder voorgaande toestemming, zijn volgens de Nederlandse wet illegaal. Zulke pogingen, opzettelijk of niet, vallen onder inbreuk op deze AUP. Als Open Domein gebruiker bent u verplicht zorgvuldig om te gaan met de systemen van Open Domein en redelijkerwijs alles te vermijden dat schade kan toebrengen aan de beveiling van deze systemen.

Het is verboden inbreuk te maken op de systeem- of netwerkbeveiliging. Dit kan leiden tot civiele of strafrechterlijk aansprakelijkheid. Daarnaast kunnen alle handelingen van Open Domein gebruikers die schade toebrengen of schade hadden kunnen toebrengen aan de beveiliging of de werking van de systemen van Open Domein leiden tot sancties zoals beschreven bij vergrijpen tegen netiquette.


Terrorist zijn of terroristische inhoud publiceren

Volgens de Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L172); ook wel TOI-verordening dient u geen terrorist te zijn, of terroristische inhoud te publiceren

top


Voor meer informatie over deze huisregels, neem contact op met: bestuur@opendomein.nl